Trái phiếu IBOND

Liên hệ 1,000,000₫
Sản phẩm khuyến mãi
Sản phẩm vừa xem

Đối tượng

Mọi khách hàng Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đầu tư và hưởng mức lãi suất cao vượt trội và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm.

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ tại tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc.

Đặc trưng của sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

TRÁI PHIẾU CỐ ĐỊNH

iBondFix

TRÁI PHIẾU LINH HOẠT

iBondVar

Giá trị giao dịch tối thiểu

100.000.000 đồng

100.000.000 đồng

Ngày giao dịch mua

Bất kỳ

Bất kỳ

Ngày giao dịch bán

Xác định trước

Bất kỳ

Cơ chế tính lãi

Khách hàng mua trái phiếu và thực hiện bán lại trái phiếu vào ngày kết thúc kỳ hạn. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo kỳ hạn và lãi suất tương ứng đã được xác định tại thời điểm đăng ký mua.

Khách hàng mua trái phiếu và thực hiện bán lại trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn 12 tháng. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo lãi suất tương ứng thời gian nắm giữ thực tế.

 

Tiền lãi đầu tư trái phiếu = Giá trị hợp đồng * Lãi suất của kỳ hạn * Số ngày thực tế nắm giữ/365

Kỳ hạn đầu tư tối đa

12 tháng (365 ngày)

12 tháng (365 ngày)

Lợi tức cao nhất

8,81%/năm

8,51%/năm

 

Quy trình Giao dịch Trái phiếu iBond

  • Ký Hợp đồng để đăng ký dịch vụ Giao dịch Trái phiếu iBond với BVSC
  • Lựa chọn loại sản phẩm và kỳ hạn giao dịch trái phiếu
  • Thực hiện giao dịch mua và cam kết bán lại trái phiếu iBond qua hệ thống online hoặc giao dịch tại quầy. Việc thanh toán tiền mua trái phiếu tự động trên tài khoản giao dịch chứng khoán.
  • Khi đến hạn, giao dịch bán lại trái phiếu được thực hiện tự động theo thỏa thuận, nhận tiền bán trái phiếu về tài khoản giao dịch chứng khoán.

 

Lãi suất đầu tư của sản phẩm Giao dịch Trái phiếu iBond

Sản phẩm trái phiếu cố định iBondFix

SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU CỐ ĐỊNH IBONDFIX

Khách hàng nắm giữ đến khi đáo hạn

 

Kỳ hạn (ngày)

90

180

270

365

Lãi suất (%/năm)

7.41

8.01

8.64

8.81

Lãi suất thực nhận đối với Khách hàng cá nhân (%/năm)

7.0

7.8

8.5

8.7

 

Sản phẩm trái phiếu linh hoạt iBondVar

Ví dụ minh họa cho sản phẩm: Một Khách hàng cá nhân mua 10.000 trái phiếu trị giá 1,05 tỷ đồng từ ngày 06/08/2019 với kỳ hạn linh hoạt 365 ngày lãi suất 8.51%/năm. 

Trong quá trình đầu tư, ngày 25/02/2020 khách hàng bán 2.000 trái phiếu (vì 2.000 trái phiếu bán trước hạn có thời gian nắm giữ là 203 ngày nên khách hàng được hưởng biểu lãi suất kỳ hạn 180 ngày là 7.61 %/năm) và giữ lại 8.000 trái phiếu đến khi đáo hạn.

Giao dịch của Khách hàng được diễn giải như sau:

Trường hợp Khách hàng là Nhà đầu tư tổ chức, Thuế thu nhập cá nhân bằng 0 đồng. Do đó Lãi suất thực nhận sẽ là 8,51%/năm

Quyền lợi
Biểu phí
Bồi thường
Bình luận