An Phát Hưng Gia

Quyền lợi nổi bật của sản phẩm An Phát Hưng Gia:

✔️ Phạm vi bảo vệ rộng với mức bảo vệ cao

✔️ Lựa chọn Số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hằng năm

✔️ Thêm Quyền lợi duy trì Hợp đồng & Thưởng gia tăng Giá trị tài khoản

✔️ Giải pháp Linh hoạt vượt trội

✔️ Quyền lợi đầu tư được đảm bảo với Lãi suất cam kết tối thiểu